AYURVEDIC MEDICINES

Arishtams
Abhayarishtam
Amrutharishtam
Aragwadarishtam
Ashokarishtam
Aswagandharishtam
Ayaskrithi
Balarishtam
Danthyarishtam
Dasamoolarishtam
Dhaathryarishtam
Dhanwantharaishtam
Draaksharishtam
Duralabharishtam
Jeerakarishtam
Khadirarishtam
Kutajarishtam
Mustharishtam
Paardhadyarishtam
Saaraswatharishtam
Vaasarishtam
Aravindasavam
Chandrikasavam
Kanakasavam
Kumaryasavam
Lodhrasavam
Lohasavam
Pippalyasavam
Punarnnavasavam
Sudrasanasavam
Choornam
Amruthaadi Choornam
Ashta Choornam
Avipathi Choornam
Elaadi Choornam
Kachooradi Choornam
Snana Choornam
Thriphala Choornam
Ghritham
Jeevanthyadi Ghritham
Kalyanaka Ghritham
Naarasimha Rasayanam
Pills
Aswagandha Tablet
Chandraprabha Gulika
Dhanwantharam Gulika
Kaisoravatakam Gulika
Karuthamarmani Gulika
Kasthuryadi Gulika
Manasamithravatakam
Mandooravatakam
Swaasanantham Gulika
Thriphala Tablet
Yogarajagulgulu Gulika
Kwath
Aragwathi Kwath
Ashtavargam Kwath
Balaaguluchyadi Kwath
Balaajeerakadi Kwath
Brihatyadi Kwath
Chiruvilwadi Kwath
DasamoolaKaduthrayam
Dasamoolam Kwath
Dhanwantharam Kwath
Draakshadi Kwath
Elakanadi Kwath
Gandharvahastaadi Kwath
Indukantham Kwath
Khadiradi Kwath
Kokilakshakam Kwath
Mahaamanjishthadi Kwath
Maharasnadi Kwath
Mahathikthakam Kwath
Manjishtadi Kwath
MusleeKhadiradi Kwath
Nayopayam Kwath
Nimbadi Kwath
Punarnnavadi Kwath
Raasnasapthakam Kwath
Rasnerandadi Kwath
Sahacharadi Kwath
Sukumaram Kwath
Thikthakam Kwath
Varanadi Kwath
Vyaghrayadi Kashayam
Kuzhambu
Dhanwantharam Kuzhambu
Panchasneham Kuzhambu
Pindathailam
Prabhanjanam Kuzhambu
Lehyam
Aswagandhadi Lehyam
Chyavanaprasam
Dasamoolahareethaki
Draakshadi Lehyam
Sathavarigulam
Vilwaadi Lehyam
Rasayanam
Agasthyarasayanam
Dasamoolarasayanam
Madhusnuhirasayanam

MASSAGE OILS (Thailam)

Anu Thailam
Asanaelaadi Thailam
Balaa Thailam
Balaaguloochyadi Thailam
Balaahadathi Thailam
Balaaswagandhaadi ThaiIam
Bhringamakaladi Thailam
Chandanaadi Thailam
Dhanwantharam Thailam
Dinesa Keram
Elaadi Keram
Gandha Thailam
Kaarpasasthyadi Thailam
Karpooradi Thailam
Kottamchukkadi Thailam
Ksheerabala Thailam
Laakshadi Keram
Madhuyashtyadi Thailam
Mahaanarayana Thailam
Mahamaasha Thailam
Murivenna
Naalpamaradi Keram
Neelibhringaadi thailam
Prabhanjanam Thailam.
Resa Thailam
Sahacharadi Thailam
Sesame Oil
 
 

 
Created by ipsr solutions ltd ©2002